Email Hosting

Email Hosting - Parikesit

25 GB Disk Space
25 Accounts

Email Hosting - Sangkuni

50 GB Disk Space
50 Accounts

Email Hosting - Kresna

100 GB Disk Space
100 Accounts